لیست امکانات پنل های مختلف نمایندگان


نمایندگان محترم پس از دریافت نمایندگی ؛ سامانه امکانات را در چند دسته تقسیم کرده تا نمایندگان محترم بتوانند هزینه جدا برای هر پنل دریافت کنند؛ بنابراین لیست امکانات مختلف پنل ها به شرح زیر می باشد :
کاربران داینامیک اس ام اس به طور خودکار و رایگان بسته ویژه را دریافت می کنند .